ردیف  عنوان پروژه
 بخش-زیربخش  استان-شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل
 1 Tire production
Industry- Chemical, oil derivatives, rubber and plastic QAZVIN -Alborz 0.46
Industrial estate
Expansion and completion 04-03-2020  Download
 2  Printing Products & Services  Industry-Machinery and equipment, tools and metal products  Qazvin-Qazvin  1.2  Industrial estate  Expansion and completion  04-03-2020  Download
 3   Chemical Laboratory For Cosmetics Products  Industry-Chemical, oil derivatives,rubber and plastic 
 Qazvin-Alborz  1.75  Industrial estate  Expansion and completion  11-03-2020  Download
 4 Cosmetics & Herbal and Sundries Products   Industry- Chemical,oil derivatives, rubber and plastic  Qazvin-Qazvin 0.5  Industrial estate  Expansion and completion  11-03-2020  Download
5  Dental labratory products  Industry- Chemical, oil derivatives, rubber and plastic  Qazvin-Qazvin  0.32  Industrial estate  Expansion and completion  11-03-2020  Download
 6  Bakery Products   Industry/Food, beverages and tobacco   Qazvin/Takestan  0.20   Industrial estate   Expansion and completion   02-05-2020  Download

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP