ردیف  عنوان پروژه
 بخش-زیربخش  استان-شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه 
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل 
1  Establishment of organic farm  Farming and horticulture Qazvin-Buin Zahra   0.05 Industrial estate  Establishment  11-03-2020  Download
  Hydroponic Farm   Farming and horticulture  Qazvin/Qazvin  0.26  Main land  Establishment   02-05-2020   Download
                 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP