ردیف  عنوان پروژه
 بخش/زیربخش  استان/شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه 
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل 
Establishing Amusement Park   Services/Tourism  Gilan/Bandar Anzali 9.58  Free zone  Establishment  20-04-2020  Download
 2  Establishing a Coastal Recreation and Sport Complex   Services/Tourism   Gilan/Bandar Anzali  5.928 Free zone   Establishment  26-04-2020  Download
3  Establishment of Health Village    Services/Tourism   Gilan/Bandar Anzali 11.43  Free zone   Establishment  26-04-2020  Download
 4  Five-star Hotel of Langarud Services/Tourism  Gilan/Langarud  5.011  Main land   Establishment   02-05-2020  Download
 5  Savan Integrated and Managed Medical and Health Care  Services/Other Services (Health and Medicine)  Gilan/Rasht 463.29   Main land Establishment   31-05-2020  Download
 6  5 star hotel Namdar Lahijan Services/Tourism    Gilan/Lahijan 23.37   Main land Establishment   07-06-2020  Download
 Eynak lagoon Recreation and Revival Project  Services/Tourism   Gilan/Rasht  65.78 Main land   Establishment  07-06-2020  Download
 8  International 5 Star Lotus Hotel Services/Tourism     Gilan/Rasht 315.74  Main land   Establishment  07-06-2020  Download
 9  Zarbafi Garden Hall complex project  Services/Tourism Gilan/Rasht    106.28 Main land  Establishment   07-06-2020  Download
 10  Sport and Health Complex Project Services/Tourism   Gilan/Rasht   73.02   Main land  Establishment  14-06-2020  Download
 11  Tourism privileged area of Astara Steel Lake Services/Tourism    Gilan/Astara 8.87  Main land  Establishment  14-06-2020   Download
 12 Guilan Art and Nature Garden  Services/Tourism    Gilan/Rasht  11.52  Main land   Expansion and completion  14-06-2020  Download
 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP