» فرصت های سرمایه گذاری » استان » البرز » حمل و نقل و ارتباطات

 ردیف  عنوان پروژه
 بخش/زیربخش  استان/شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه 
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل 
 1 Apron development and the construction of a new passenger terminal Transport and Communications-Supporting services Alborz/Karaj 109.6
Special economic zone Establishment 04-03-2020 Download
2  logistic platform of food and fruits  Transport and Communications/Supporting services  Alborz/Karaj  22.51  Special economic zone  Establishment  16-03-2020  Download
 3  Secondary services of heavy
vehicles
 Transport and Communications/Supporting services  Alborz/Karaj 1.46  Special economic zone   Establishment  16-03-2020  Download

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP