» پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

فهرست گروه بندی ها

بانک توسعه اسلامی

22)میزان کمک بانک توسعه اسلامی درخصوص مصیبتهای طبیعی تا چه اندازه است؟

21) آیا بانک نیازهای ویژه توسعه زنان را نیز مورد نظر قرار می دهد؟

بانک به اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی واقف است و تاکید را بر آموزش زنان و پذیرش فعالیتهای توسعه روستایی جهت رفاه آنان می گذارد. بخش ویژه ای نیز جهت رسیدگی به وضعیت زنان و سازمانهای غیر دولتی تاسیس شده است. 

20) آْیا بانک عوامل زیست محیطی را در تصمیم خود مبنی بر تامین مالی یک طرح در نظر می‌گیرد?

بانک حفظ محیط زیست را برای توسعه پایدار امری لازم و مهم می داند. اگرچه بانک در جایگاهی نیست که برنامه های زیست محیطی کلان را تقبل کند و یا طرحهای جدیدی را ارزیابی نماید اما اولویت را به طرحهای می دهد که مغایر با حفظ محیط زیست نباشد.

19)آیا بانک مطالعات امکان سنجی برای طرحهای بخش خصوصی را نیز تامین مالی می‌نماید؟

دستور کار استراتژیک میان مدت بانک اولویت بالایی را برای توسعه بخش خصوصی تامل شده است. بدین معنا که بانک اقدام به تامین مالی مطالعات امکان سنجی و تقبل برنامه های ظرفیت‌سازی در حدود ضوابط و شرایط مشخص به عنوان بخشی از عملیات کمک فنی در کشورهای عضو می نماید.

18)چگونه بانک به توسعه بخش خصوصی کمک می نماید؟

بانک از طریق شیوه های مستقیم تامین مالی همچون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،‌ مشارکت سهمی، تقسیم سود و دیگر ابزارهای پیشبرد تجارت به بخش خصوصی کمک می نماید.
بانک همچنین اقدام به ارائه تامین مالی کمکهای فنی به شکل وام و یا کمک بلاعوض با شرایط مشخص جهت برنامه ریزی ظرفیت سازی و انجام مطالعات امکان سنجی می نماید.
بعلاوه ، بانک اقدام به اعطای خطوط اعتباری تامین مالی به نهادهای تامین مالی توسعه ای برای پروژه های با مقیاس کوچک و متوسط و همچنین خطوط کمک فنی جهت کمک به شرکتهای کوچک و متوسط به منظور انجام مطالعات امکان سنجی می نماید

17)آیا بانک با سازمانهای غیر دولتی نیز همکاری می نماید؟

بانک همکاری محدودی با سازمانهای غیر دولتی دارد. بدین ترتیب که به بررسی احتمال گسترش همکاری با سازمانهای غیر دولتی در حوزه هایی همچون مبادله اطلاعات، توسعه شرکتهای بسیار کوچک اعتباری و پذیرش مطالعات و همکاری در نظارت بر اجرای طرح می نماید. حوزه فعالیت توسعه زمان و شرکتهای بسیار کوچک نیز در قالب حوزه هایی قرار می گیرند که ممکن است مورد همکاری بانک یا سازمانهای غیر دولتی واقع شوند.

16)چه کسی و یا مرجعی می تواند برای تامین مالی پروژه ها اقدام نماید؟ و رویه هایی که می‌بایست طی شوند چه می باشد؟

هر ذینفع یا متقاضی بالقوه ای از یک کشور عضو، خواه از بخش دولتی یا خصوصی، می تواند جهت تامین مالی طرح اقدام و درخواست نماید. درخواست می باید از طریق کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) باشد، درخواست رسمی می باید همراه با یک گزارش توجیهی و منعکس کننده ابعاد مهم پروژه از جمله زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و فنی باشد. پس از بررسی گزارش موصوف، بانک کارشناسان فنی خود را به کشور عضو جهت ارزیابی پروژه و گزارش توجیهی اعزام می نماید.
در صورتی که پروژه از مرحله ارزیابی گذر نماید آنگاه به هیات مدیره اجرایی بانک جهت تصویب ارسال می گردد و در صورت تصویب، موافقتنامه تامین مالی میان بانک و ذینفع طرح امضا می‌گردد. شایان ذکر است که کالا و خدمات تامین مالی شده از سوی بانک معمولاً از طریق مناقصه بین المللی خریداری و تهیه میگردد. خدمات مشاوره ای نیز از طریق رویه فهرست کوتاه Short-List صورت می گیرد.
اولویت به شرکتهای کشورهای عضو داده می شود. بسته به پیچیدگی و حیطه طرح،‌ بانک ممکن است خرید کالا را تنها محدود به پیمانکاران / مشاوران کشورهای عضو نماید. پرداختها نیز براساس اجرای واقعی پروژه صورت می پذیرد. از وام گیرنده انتظار می رود تا به طور ادواری بانک را از میزان پیشرفت پروژه مطلع نماید. بانک ممکن است اقدام به اعزام هیات پیگیری جهت ارزیابی وضعیت پروژه نماید.

15)معیار انتخاب بانک توسعه اسلامی جهت تامین مالی پروژه ها چیست؟

الف) از اولویت بالایی در کشورهای عضو برخوردار باشد.
ب) اولویتهای مندرج در دستور کار استراتژیک میان مدت بانک توسعه اسلامی را رعایت نماید
ج) به لحاظ فنی قابل توجیه باشد
د) به لحاظ اقتصادی و مالی قابل توجیه باشد
شایان ذکر است که به آن دسته از پروژه های منطقه ای که سبب پیشبرد همکاری میان کشورها می گردند نیز توجه خاصی می گردد.

14) آیا بانک با سازمانهای غیردولتی همکاری می نماید؟

- بانک دارای همکاری محدود با سازمانهای غیر دولتی است و احتمال گسترش همکاری با سازمانهای غیر دولتی را در حوزه هایی همچون تبادل اطلاعات،‌ توسعه بنگاههای کوچک و کمک به نظارت بر اجرای پروژه ها در دست مطالعه و بررسی دارد. حوزه فعالیتهای توسعه زنان و بنگاههای کوچک در میان حوزه هایی قرار دارد که بیشترین حوزه تاکید بانک با سازمانهای غیر دولتی است.

13) آیا بانک در تامین مالی پروژه ها مشارکت می نماید؟

- بانک اقدام به مشارکت در تامین مالی پروژه ها در کشورهای عضو با نهادهای تامین مالی توسعه‌ای بین المللی و منطقه ای و همچنین گروه هماهنگی (صندوق عرب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، صندوق سعودی برای توسعه، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب، صندوق اوپک برای توسعه بین المللی، صندوق ابوظبی برای توسعه و بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا) می نماید.

12) کارمزد (Service Fee) چقدر است و چه تفاوتی با نرخ سود دارد؟

- کارمزد بانک درخصوص وام جهت پوشش هزینه های اجرایی واقعی مربوط به پروژه صورت می گیرد و با نرخ سود متفاوت است چرا که کارمزد هزینه واقعی است که از سوی بانک متحمل می گردد، در حالی که نرخ سود، پرداختی است که جهت استفاده از وجوه صورت می پذیرد.

11) شیوه های مختلف تامین مالی بانک چه می باشند؟

- بانک اقدام به تامین مالی پروژه ها از منابع سرمایه ای عادی خود و از طریق وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی،‌ کمکهای فنی، مشارکت در سهامی، تقسیم سود، استصناع و دیگر خطوط اعتباری واگذار شده به موسسات مالی توسعه ملی تامین مالی می نماید.

10) زبانهای رسمی بانک چه می باشند؟

- عربی، زبان رسمی بانک است. بعلاوه زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز به عنوان زبانهای کاری مورد استفاده قرار می گیرند.

9) آیا سیستم سهمیه ای برای جذب و استخدام نیروها وجود دارد؟

- بانک پرسنل خود را بر مبنای صلاحیت و تجربه انتخاب می کند و هیچ سیستم سهمیه ای برای استخدام نیروها وجود ندارد. در هرحال،‌ همچون دیگر بانکهای توسعه ای چند ملیتی، بانک توسعه اسلامی توجه خود را به گزینش پرسنل بر مبنای جغرافیایی تا حد امکان قرار می دهد، در حالی که به حفظ هماهنگی سازمانی ، استانداردهای کارآیی و روحیه اخلاقی پرسنل اهمیت می دهد.

8) نحوه استخدام در بانک چگونه است؟

- بانک اقدام به آگهی برای جذب نیرو در نشریه های بین المللی و یک تعداد محدود نشریه در کشورهای عضو می نماید. شخص متقاضی می تواند در پاسخ به آگهی ها درخواست خود را مستقیماً به مدیر اداره مدیریت منابع انسانی همراه با شرح کامل صلاحیت و تجارب خود ارسال نماید. بانک همچنین دارای برنامه ای برای جذب متخصصین جوان می باشد.

7) آیا بانک دارای دفاتر منطقه ای است؟ وظایف اصلی این دفاتر چه می باشند؟

- بله، بانک دارای سه دفتر منطقه ای در رباط (مراکش)، کوالالامپور (مالزی) و آلماتی (قزاقستان) است و یک مرکز کشاورزی بیوسالین نیز در دوبی دارد.
کارکردها و وظایف اصلی دفاتر منطقه ای عبارتند از:
- دفتر ارتباطی بانک برای کشورهای عضو آن منطقه
- کمک به شناسایی و پیگیری پروژه
- بازاریابی شیوه های تامین مالی بانک و توضیح سیاستها و رویه های بانکی
- کمک به استخدام نیروی انسانی
- کمک به فعالیتهای توسعه بخش خصوصی
- کمک به آماده سازی و سازماندهی ماموریتها
- کمک به آماده سازی فهرست کوتاه مشاورین
- ارتباط با سازمانهای منطقه ای و بین المللی مستقر در منطقه خود و معرفی بانک در کنفرانسها و سمینارهای منطقه ای

6) کانالهای عمده ارتباطی با کشورهای عضو کدامند؟

- بنابر اساسنامه بانک، هر کشور عضو لازم است که کانالهای ارتباطی خود را جهت تبادل موثر و بهنگام اطلاعات ایجاد نماید. نمایندگان هیات عامل در ایران (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و نماینده علی‌البدل (رئیس کل سازمان سرمایه گذاری) جزء بالاترین سطوح کانالهای ارتباطی محسوب می گردند. بانک همچنین اقدام به ایجاد کانونهای تماس (Focal Points) در سطوح متفاوت جهت اجرای برنامه های ویژه خود همچون "برنامه همکاری فنی TCP" ،" برنامه تامین مالی صادرات EFS" و هماهنگی با نهادهای مالی توسعه ملی (NDFIs) و بانکهای اسلامی نموده است.

5) ماهیت روابط بانک با سازمان کنفرانس اسلامی و کمیته های متعدد و سازمانهای وابسته به آن چگونه است؟

- بانک توسعه اسلامی یکی از ارگانهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است. ارگانهای تخصصی معمولاً دارای هیات مدیره مستقل می باشند. بانک، یک ناظر دائم در کلیه جلسات و کمیته های سازمان کنفرانس اسلامی است و همکاری نزدیکی با دیگر ارگانهای فرعی، تخصصی و وابسته دارد. همچنین بانک دارای رابطه ویژه ای با کمیته دائمی همکاری تجاری و اقتصادی (کومسک) است.

4) آیا بانک در امور کشورهای عضو مداخله می نماید

- بانک، یک نهاد توسعه ای است و لذا هیچگونه موضع سیاسی یا دخالتی را در امور سیاسی کشورهای عضو اتخاذ نمی کند.

3) سهامداران عمده بانک کدام کشورها هستند؟

- در حال حاضر و بر مبنای سهام پرداخت شده، هفت کشور عربستان سعودی، کویت، لیبی، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر از سهامداران عمده بانک محسوب می گردند.

2) اهداف اصلی بانک چه می باشد؟

- در راستای اهداف کلی ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بانک اقدام به تامین مالی پروژه‌ها و برنامه های سودده در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو می نماید. بانک همچنین مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی می نماید و به ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو و همیاری در زمینه پیشبرد تجارت خارجی، بویژه کالاهای سرمایه ای می پردازد. علاوه بر اهداف یادشده، بانک موصوف اقدام به کمک به جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو و تقبل مطالبات پژوهشی مبتنی بر شریعت در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی از طریق صندوقهای ویژه تاسیس شده برای این هدف می نماید. بانک توسعه اسلامی به تامین مالی پروژه های توسعه ای در کشورهای عضو از طریق یک تعداد شیوه های تامین مالی مطابق با شریعت همچون وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، استصناع، مشارکت سهمی، خطوط اعتباری و غیره می نماید. بعلاوه، برنامه های تامین مالی تجاری شامل عملیات تامین مالی تجاری واردات (ITFO)، برنامه تامین مالی صادرات (EFS) و پرتفوی بانکهای اسلامی (IBP)، صندوق واحد سرمایه گذاری (UIF) سبب ارتقای تجارت میان کشورهای عضو می‌گردد.

1) بانک توسعه اسلامی چیست؟ چگونه تاسیس گردیده و در چه زمانی آغاز به کار کرده است؟

- بانک توسعه اسلامی توسط نخستین کنفرانس وزرای مالیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تاریخ 18 دسامبر 1973 تاسیس گردید و هدف آن ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در کشورهای عضو و جوامع مسلمان در سرتاسر دنیا مبتنی بر اصول شریعت اسلامی می‌باشد. بانک فعالیت خود را رسماً در 20 اکتبر 1975 آغاز نمود.


سرمایه گذاری خارجی( اطلاعـات عمـومـی)

21. نقش مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست؟

هرچنـد سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد تجـاری- صنعتی تابع مقررات سرمایه گذاری در آن منـاطق می باشد اما این امکان نیز فراهم است که سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد سرمایه گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.

20. قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران کدام است؟

 قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی" مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) مـی باشـد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانون سرمایه گذاری خارجی" یاد می شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه ‌گذاران‌ خارجی می توانند براساس این قانون درکشور سرمایه گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند

19. شهرکهای صنعتی چه ویژگی هایی دارند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟

شهرکهای صنعتی شهرک های پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در قطبهـای صنعتـی سراسـر کشور ایجاد شده و آماده استفـاده برای سرمایه گذاران می باشند. لازم به ذکر است که در برخی از این شهرکها، کارخانه ها و کارگاههـای صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است. نکته مهم در این شهرکها، در اختیار بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبکه های عمده حمل و نقل کشور می باشد.

18. آیا تأسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود؟

  تأســیس شعبــه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد. سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید، مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

17. آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران امکانپذیر است؟

بلی. هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره میتواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران نماید. جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی، مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیما به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.

16. منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی براساس قوانین ایران چیست

 شرکت ایرانی شرکتی است که طبق قـانون تجارت در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتــی اگر سهام یا   سهم الشرکه این شرکتها صد درصد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. شرکت خارجـی نیز شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.

15. آیا تفاوتی بین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد؟

  سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در این مناطق میباشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقی است که قانونا بعنوان منطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، کیش، چابهار، بندر انزلی، اروند و ارس میباشد. مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصـادی از آنها یاد میشود جزئی از سرزمین اصلی میباشند و به همین لحاظ سرمایه گذاری در این مناطق نیز به مثابه      سرمایه گذاری در سرزمین اصلی تلقی میگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاریهای خارجی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهــوری اسلامی ایران صورت می گیـرند نیز می تواننـد از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه گذاری، برخوردار شوند .

14. منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست و در کدام منطقه از کشور این مناطق تاسیس شده است؟

  مناطـق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی میباشد. هریک از این مناطق ممکن است باهدفهای خاصی تاسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات به کشور و یا صادرات به خارج، و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد.

13. آیا سرمایه گذاری خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟

منعی بـرای سرمایه گذاری خارجی در شرکتهـای پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه گذاران خارجی می توانند از مزایائی که قانون سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده همانند سرمایه گذاریهای خارج از بورس برخوردار شوند .

12. آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی درسرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟

 استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.

11. آیا سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بالادستی نفت و گاز مجاز می باشد

در حوزه های بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی صرفا در چارچوب ترتیبات قراردادی امکانپذیر است اما در حوزه های پائین دستی سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز مجاز می باشد.

10 . اگر چنین است پس منظور از نسبت های 25% و 35% مذکور در بند"د" ماده 2 قانون سرمایه گذاری خارجی چیست ؟

 نسبت های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایه گذاری ندارد. در حقیقت‌، این نسبتها ناظر به تعیین سهم ارزش کالاها و خدمـات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی به کـل اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی بطور جداگانه محاسبه و تعیین میگردد.

9. حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران چه میزان است ؟

 از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

8. آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟

 خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولا سرمایه گذاران خارجی به علت آشنابودن طرف های  ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفـاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

7. چه نوع تشکل حقوقی برای تحقق یک سرمایه گذاری خارجی تجویز میشود؟

   طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آنها شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین تشکل حقوقی تجویز میشود.

6. سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درچه بخشهایی مجاز است؟

 سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.

5. سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد

4.تعریف سرمایه گذاری خارجی چیست و چه ویژگیهائی دارد؟

         سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است :
         الف . مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم) : منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.

            ب . ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکهصرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی درکلیه بخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد

3. سرمایه گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل پذیرش است؟

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد.

2. هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟

 هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد.

1. آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز است؟

سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هرزمینه ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی - مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهایی مشمول مـزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایـه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.

نحوه عضویت در سایت سازمان

نحوه عضویت در پورتال سازمان سرمایه گذاری چگونه است؟

کاربران می توانند با مراجعه به بخش اعضاء در صفحه اول سایت و کلیک کردن روی لینک ثبت نام و پر کردن فرم اطلاعات از پورتال  شناسه و رمز عبور اختصاصی دریافت و منبعد با واردکردن  آن در محل مشخص شده با کاربری ویژه وارد پورتال گردند.


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP