» میزخدمت الکترونیک

خدمت صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

خدمت اصلی سازمان، صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به شناسه خدمت 13011174000 می باشد که شامل چهار زیرخدمت زیر است.

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP